Meldcode

JE BENT:

AANDACHTSFUNCTIONARIS/INTERN ZORGCOÖRDINATOR/ALGEMEEN/OUTREACHEND MAATSCHAPPELIJK WERKER/SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER/JEUGD MAATSCHAPPELIJK WERKER/INTENSIEF OUTREACHEND HULPVERLENER/CASEMANAGER WOONOVERLAST/COÖRDINATOR WOONOVERLAST/CASEMANAGER HERSTRUCTURERING WONEN/COÖRDINATOR BUURTBEMIDDELING/COÖRDINATOR HOME-START/ZORGCONSULENT VVE EN PEUTERWERK/OUDERENADVISEUR/JEUGDHULPVERLENER.

DAN HEB JE EEN SIGNALERINGS, BESPREEK- EN HANDELINGSVERANTWOORDELIJKHEID.

ALS JE SIGNALEN OPVANGT VAN KINDERMISHANDELING OF SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD, WORDT VAN JE VERWACHT DAT JE:

  • deze signalen in kaart brengt,
  • altijd overlegt met de daartoe aangewezen collega in de interne zorgstructuur,
  • afspreekt wie welke acties onderneemt en wie de coördinatie heeft,
  • zo nodig advies vraagt aan het AMK,
  • zorgt dat je met cliënt, ouders en of kind in gesprek gaat. Bij twijfel overleg je met een collega,
  • de aard, ernst van en risico op kindermishandeling en/of huiselijk geweld weegt,
  • besluit om zelf hulp te organiseren of een melding bij AMK/SHG doet,
  • verantwoordelijk bent voor het gehele traject, dat wil zeggen doorgeleiden naar passende zorg, nazorg, navragen of het gezin op de juiste plek is aangekomen en of de hulpverlening voldoende is,
  • terugkoppelt aan degene die de zorgen bij jou gemeld heeft en afspaken maakt over de rol van deze collega in het traject,
  • alle stappen die genomen worden met de afspraken zorgvuldig vastlegt in het dossier.
Bij acuut gevaar! Politie

0900-8844 of 112

OF

Veilig Thuis Haaglanden

0800-2000

Heeft u hulp nodig of bent u bezorgd over iemand in uw omgeving? Veilig Thuis Haaglanden is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Verkeert u in acuut gevaar, bel dan met 112.

Achtergrondinformatie