Werken met de meldcode

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Basismodel meldcode

Iedere organisatie en zelfstandige professional die werkt met ouders en/of kinderen moet een eigen meldcode ontwikkelen. Daarin moeten in ieder geval de volgende vijf stappen staan:

  1. In kaart brengen van signalen.
  2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  3. Gesprek met de betrokkene(n).
  4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Meer informatie over de wet vindt u op www.meldcode.nl. Hier vindt u ook achtergrondinformatie over wat een meldcode inhoudt, een Basismodel op grond waarvan instellingen een eigen meldcode kunnen opstellen en een Toolkit om de meldcode in een organisatie in te voeren.

Beroepsgroepen

Alle professionals die met kinderen, gezinnen of volwassenen werken, zijn vanaf 1 juli 2013 verplicht om in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op deze website lees je de noodzakelijke informatie over deze meldcode. 

Klik op uw beroepsgroep
Bij acuut gevaar! Politie

0900-8844 of 112

OF

Veilig Thuis Haaglanden

0800-2000

Heeft u hulp nodig of bent u bezorgd over iemand in uw omgeving? Veilig Thuis Haaglanden is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Verkeert u in acuut gevaar, bel dan met 112.

Meldcode op uw smartphone of tablet

Download de gratis Meldcode app: Meldcode app voor iPhone of iPad of Meldcode app voor Android. Dan heeft u de stappen van de meldcode altijd bij de hand. Ook kunt u direct contact opnemen met het Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in uw regio.

Download de 5 stappen